7d5fe37e22a4afa4662612ee691d687aea34ec2c
-rw-r--r-- 3371 brssl.c
-rw-r--r-- 16978 brssl.h
-rw-r--r-- 5723 certs.c
-rw-r--r-- 3544 chain.c
-rw-r--r-- 26296 client.c
-rw-r--r-- 8873 errors.c
-rw-r--r-- 6777 files.c
-rw-r--r-- 1526 impl.c
-rw-r--r-- 5426 keys.c
-rw-r--r-- 23850 names.c
-rw-r--r-- 28964 server.c
-rw-r--r-- 6981 skey.c
-rw-r--r-- 17170 sslio.c
-rw-r--r-- 6935 ta.c
-rw-r--r-- 25358 twrch.c
-rw-r--r-- 2177 vector.c
-rw-r--r-- 8202 verify.c
-rw-r--r-- 2824 xmem.c